Новости сайта

Важно: Переход образовательных учреждений РК в доменную зону edu.kz

Важно: Переход образовательных учреждений РК в доменную зону edu.kz

by Mikhail Sabyanin -
Number of replies: 0
Picture of Teachers

Құрметті студенттер, оқытушылар және қызметкерлер!
Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінің edu.kz домендік аймағына ауысуына байланысты демалыс күндері сенбі күнінен бастап 2021 жылы 13 ақпан сағ 16:00-ден дүйсенбі күні 15 ақпан сағат 7:00-ге дейін техникалық жұмыстар жасау үшін dl.iitu.edu.kz порталын жабу жоспарланып отыр.
Порталдың жаңа мекен-жайы: dl.iitu.edu.kz. Сонымен қатар оffice.com (Teams, Outlook, Stream және т.б.) порталына кіру мен электрондық пошта мекенжайлары біріктіріліп, синхрондалады. Логин және электрондық пошта келесідей болады: Сіздің_ID@iitu.edu.kz.
dl.iitu.edu.kz, office.com (Teams, Outlook, Stream және т.б.), campus.iitu.edu.kz және басқа да қызметтерге кіру үшін сіз бірыңғай құпия сөзді қолдануыңыз керек. Құпия сөздер университеттің жергілікті доменімен синхрондалады. Оқытушылар мен қызметкерлерге университет ғимаратындағы жергілікті компьютерлерге кіру үшін қазіргі құпия сөздерді барлық жоғарыда аталған қызметтерге кіру үшін де қолданасыздар. Студенттер үшін бұл Campus-қа кіру үшін қолданылатын құпия сөздер.
Құпия сөзді өз бетімен өзгерту үшін барлық студенттерден, оқытушылардан және қызметкерлерден office.com порталындағы профильдеріңізден барлық қажетті ақпараттарды тексеруді сұраймыз: ұялы телефон нөмірі және жеке электрондық пошта мекен-жайы.
Құпия сөзді қалпына келтіру үшін деректерді қалай тексеруге және толықтыруға болатындығы туралы қосымша ақпаратты нұсқаулықтан қараңыз.

 

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
В связи с переходом образовательных учреждений РК в доменную зону edu.kz планируется в выходные с 16 00 часов субботы 13 февраля 2021 г. до 7 00 понедельника 15 февраля 2021 г. отключение портала dl.iitu.edu.kz для проведения технических работ.
Новый адрес портала: dl.iitu.edu.kz. Также будут объединены и синхронизированы логины и почтовые адреса на портале office.com (Teams, Outlook, Stream итд). Логин и e-mail будут иметь следующий вид: Ваш_ID@iitu.edu.kz.
Для входа на dl.iitu.edu.kz, office.com (Teams, Outlook, Stream итд), campus.iitu.edu.kz и все другие сервисы необходимо использовать единый пароль. Пароли будут синхронизированы с локальным доменом университета. Используйте для входа на все вышеперечисленные сервисы ваши текущие пароли, которые для преподавателей и сотрудников установлены для входа на локальные компьютеры в здании университета. Для студентов это те же самые пароли, которые используются для входа в Campus.
Для самостоятельной смены пароля просим всех студентов, преподавателей и сотрудников проверить в ваших профилях на портале office.com наличие всей необходимой информации для восстановления паролей: мобильный номер телефона и личный адрес электронной почты.
Подробнее как проверить и дополнить данные для восстановления паролей смотрите в приложенной инструкции.

 

Dear students, teachers and staff!
In connection with the transition of educational institutions of the Republic of Kazakhstan to the edu.kz domain zone, it is planned to shut down the dl.iitu.edu.kz portal for technical work on the weekend from 16:00 Saturday, February 13, 2021 to 7:00 Monday, February 15, 2021.
New address of the portal: dl.iitu.edu.kz. Logins and email addresses on the office.com portal (Teams, Outlook, Stream, etc.) will also be combined and synchronized. Login and e-mail will look as follows: Your_ID@iitu.edu.kz.
To enter to the dl.iitu.edu.kz, office.com (Teams, Outlook, Stream, etc.), campus.iitu.edu.kz and all other services, you must use a single password. Passwords will be synchronized with the local domain of the university. Use your current passwords to log in to all of the above services, which are set for teachers and staff to log on to local computers in the university building. For students, these are the same passwords used to log into Campus.
To change the password by yourself, we ask all students, teachers and staff to check in your profiles on the office.com portal that you have all the necessary information to recover passwords: a mobile phone number and a personal email address.
See the attached instructions about how to check and supplement data for password recovery for more information.